Termes i Condicions

Les dades seran tractades amb la exclusiva finalitat de donar compliment als objectius del Canal Ètic i amb les màximes garanties de confidencialitat i anonimat, en el seu cas, conforme la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Les dades personals comunicades seran conservades únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets comunicats o, en el seu cas, el termini que marqui el propi procediment legal.

En el cas de comunicacions no anònimes, i per a exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició en matèria de protecció de dades pot dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, adjuntant una còpia d’un document que acrediti la seva identitat, al correu electrònic compliance@sumarroca.com